Regulamin

Regulamin sklepu

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić wyłącznie po akceptacji przez Kupującego niniejszego regulaminu.

REGULAMIN

§1 Definicje

1.Produkt – cyfrowy plik video, audio, e-book, lub inny plik cyfrowy, który może być przesłany/udostępniony za pomocą sieci Internet i który może być przedmiotem zamówienia.

2. Cennik dostaw Dostawa produktów odbywa się poprzez sieć Internet. Sklep nie pobiera żadnych dodatkowych opłat.

3. Dane kontaktowe: Iwona Sicińska, ul. Gdańska 67 m 9, 90-612 Łódź, NIP 726-001-55-51 e-mail: anielskamadrosc@gmail.com telefon: +48 604909722

4. Dostawa - udostępnienie Klientowi poprzez sieć Internet zakupionych produktów.

5. Dowód zakupu -  rachunek, paragon lub numer zamówienia i e-mail, wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

6. Karta produktu - pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

7. Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem  iwonasicinska.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

8. Kupujący - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu.

9. Sprzedający: Iwona Sicińska, ul. Gdańska 67 m 9, 90-612 Łódź, NIP 726-001-55-51 e-mail: anielskamadrosc@gmail.com telefon: +48 604909722 KONTO BANKOWE: mBank 85 1140 2017 0000 4402 0365 1072

 10. Płatność – sposób zapłaty na stronie wybranego banku lub portalu płatniczego, zgodnie z właściwym regulaminem tego podmiotu, udostępnionym pod jego domeną.

11. Prawo konsumenckie - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. Punkt odbioru - miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

12. System - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.  

13. Termin realizacji - zakupione produkty udostępniane są do oglądania / odsłuchiwania lub pobrania po zaksięgowaniu płatności przez sklep (nie później niż 48h od momentu dokonania płatności przez klienta).  

14. Umowa - umowa zawierana poza lokalem lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.  

15. Kodeks dobrych praktyk - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

16. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 §2 Warunki ogólne

1. Sprzedaż Produktu odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na odległość, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. 

2. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami netto (nie zawierają podatku VAT).

4. Autorką wszystkich produktów znajdujących się w Sklepie jest Iwona Sicińska.

5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail zawierający treść zamówienia, informację o prawie odstąpienia od umowy oraz linku do samodzielnego pobrania regulaminu.

7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem sieci Internet, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą dostęp do sieci Internet.

8. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z Internetu, skrzynki poczty e-mail oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

9. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Złożenie zamówienia następuje poprzez wypełnienie formularza i kliknięcie przycisku zamówienia znajdującego się w Serwisie.

2. Po dokonaniu wyboru płatności Użytkownik dokonuje jej na stronie wybranego banku lub portalu płatniczego, zgodnie z właściwym regulaminem tego podmiotu, udostępnionym pod jego domeną. 

3. Po dokonaniu płatności Produkt zostaje automatycznie udostępniony Kupującemu, lub w przypadku awarii systemu automatycznej aktywacji ręcznie w przeciągu 3 dni roboczych.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

1.  Konsument ma możliwość odstąpienia od umowy na korzystanie z Usług zawartej na odległość i otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Odstąpienia od umowy Konsument może dokonać poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy anielskamadrosc@gmail.com zgłaszając chęć dokonania odstąpienia od umowy lub przesłanie stosownego oświadczenia na adres do korespondencji Sprzedawcy 90-612 ŁÓDŹ, UL. GDAŃSKA 67 / 9.

3. Wzór treści odstąpienia od umowy konsument może znaleźć w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

§5 Polityka prywatności
oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujacych sklepu jest Sprzedający.

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. 

3. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://iwonasicinska.getleads.pl/polityka-prywatnosci/

 §6 Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw  Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, treści lub materiałów dostępnych w Sklepie poza użytkowaniem osobistym.

3. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy zamówieniu adres e-mail). Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (http://iwonasicinska.getleads.pl/imaginacja-regulamin/ ).

4. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.